1. Wprowadzenie

Firma James Hardie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność, poufność i bezpieczeństwo danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje między innymi kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych, sposoby przetwarzania danych osobowych, cele i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych oraz sposoby ochrony prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w celu zrozumienia naszych poglądów i praktyk dotyczących Państwa danych osobowych oraz sposobów postępowania z nimi.

Grupa James Hardie składa się z różnych spółek. Ilekroć mają Państwo do czynienia z jedną ze spółek należących do naszej grupy, „administratorem” Państwa danych osobowych jest spółka, która decyduje, dlaczego i w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem bądź podmiotami należącymi do grupy James Hardie. Listę spółek z grupy James Hardie, których dotyczy niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, przedstawiono w punkcie 18.

Jeżeli w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności pojawia się określenie typu „my”, „nas”, „nasz” lub „James Hardie”, odnosi się ono do jednej lub kilku spółek z grupy James Hardie, przetwarzających Państwa dane osobowe jako administrator danych zgodnie z RODO.

Firma James Hardie przetwarza dane osobowe należące do różnych kategorii danych osobowych w ramach swojej normalnej działalności. Takie dane osobowe mogą dotyczyć osób pracujących dla potencjalnych i istniejących dostawców i klientów, w tym pracowników pracujących dla podmiotów takich jak dealerzy, dystrybutorzy, architekci i przedsiębiorcy budowlani. Dane osobowe mogą również dotyczyć osób odwiedzających nasze witryny internetowe, pobierających nasze aplikacje online, łączących się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub podczas wydarzeń biznesowych lub kontaktujących się z nami za pośrednictwem naszych linii telefonicznych.

Zasadniczo firma James Hardie gromadzi i przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje ku temu zgodne z prawem uzasadnienie. Obejmuje ono konieczność wykonania umowy lub oferowanej przez nas usługi, nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych lub udzieloną zgodę.


2. Od kogo i w jaki sposób możemy zbierać dane osobowe?

Możemy zbierać i przetwarzać dane dotyczące następujących kategorii osób, których dane dotyczą:

 • Byli, obecni i potencjalni klienci, w tym między innymi dealerzy, dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni, partnerzy dystrybucyjni, wykonawcy, architekci i użytkownicy końcowi (zwani łącznie „Klientami”);
 • Osoby dostarczające nam towary i świadczące na naszą rzecz usługi w przeszłości, obecnie lub potencjalnie, w tym między innymi nasi agenci tymczasowi, wykonawcy, zleceniodawcy, konsultanci, eksperci, członkowie zarządów, audytorzy, dealerzy, dystrybutorzy, dostawcy i sprzedawcy (zwani łącznie „Dostawcami”);
 • Uczestnicy konkursów sponsorowanych;
 • Skarżący, korespondenci i zapytujący;
 • Obecni, byli i potencjalni akcjonariusze;
 • Powodowie lub pozwani w toczącym się lub przyszłym postępowaniu sądowym;
 • Kontakty marketingowe, dziennikarze, osoby będące przedstawicielami stowarzyszeń branżowych i grup lobbingowych; oraz
 • Osoby odwiedzające nasze witryny internetowe, pobierające nasze aplikacje online, łączące się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub podczas wydarzeń biznesowych lub kontaktujące się z nami za pośrednictwem naszych linii telefonicznych.

Zbieramy te dane osobowe, ponieważ przekazali nam je Państwo:

 • wprowadzając informacje w jednej z naszych witryn internetowych;
 • podczas wizyty w Państwa sklepach;
 • za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych;
 • za pośrednictwem platform społecznościowych;
 • kontaktując się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób;
 • poprzez udział w prowadzonych przez nas konkursach;
 • poprzez udział w ankietach prowadzonych przez nas lub w naszym imieniu;
 • wyrażając chęć otrzymywania biuletynów, informacji o promocjach i innych powiadomień;
 • biorąc udział w imprezach promocyjnych, seminariach lub szkoleniach; oraz
 • otwierając u nas swoje konto.

Dane osobowe mogą być również zbierane przez nas samych:

 • ponieważ wyrazili Państwo zgodę na udostępnianie swoich danych w ramach swojej witryny internetowej, profilu publicznego, sieci społecznościowych innych firm lub innej witryny internetowej, którą Państwo obsługują lub z której korzystają;
 • ponieważ wyrazili Państwo zgodę na udostępnianie swoich danych w rejestrach online, na platformach i w witrynach internetowych o charakterze zawodowo-biznesowym w celu nawiązania kontaktu z osobami trzecimi, w tym z Dostawcami i Klientami;
 • ponieważ Państwa dane są w inny sposób publicznie dostępne, na przykład w odniesieniu do dziennikarzy, osób będących przedstawicielami stowarzyszeń branżowych lub grup lobbingowych.
 • ponieważ odwiedzili Państwo nasze witryny internetowe, w których możemy śledzić na przykład dane o ruchu, dane o lokalizacji, logi i inne dane komunikacyjne, a także zasoby, z których Państwo korzystacie;
 • w formie informacji technicznych, takich jak anonimowe dane zbierane przez serwer hostingowy do celów statystycznych, adres IP używany do połączenia komputera lub urządzenia z Internetem, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma; oraz


3. Jakie dane zbieramy?

Dane, które możemy zbierać i przetwarzać, obejmują na przykład:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (adres, numer telefonu, faks, e-mail)
 • Firma, w której Państwo pracują
 • Nazwy stanowisk lub pełnionych funkcji
 • Dział i/lub jednostka organizacyjna
 • Państwa podpis
 • Rejestry klientów (historia zakupów, usługi posprzedażne, historia gwarancji, preferencje zakupowe itp.)
 • Dane techniczne (adresy IP oraz dane przechowywane w plikach cookie – więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w punkcie 12 poniżej)
 • Dane geolokalizacyjne, na przykład w przypadku kwitowania odbioru dostawy za pomocą urządzenia przenośnego z włączoną funkcją umożliwiającą nam zlokalizowanie Państwa za pomocą GPS
 • Rating kredytowy i dane bankowe
 • Limit kredytowy i warunki płatności
 • Dane identyfikacyjne w urzędowych dokumentach identyfikacyjnych, jeżeli zezwala na to prawo krajowe
 • Informacje dotyczące sprzedaży produktów lub usług
 • Portrety (np. fotografia)
 • Korespondencja lub inna wymiana informacji dotycząca naszych produktów, usług lub działalności.


4. W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Informacje, które możemy przechowywać, wykorzystujemy do następujących celów:

 • cele dotyczące obsługi klienta, w tym dostarczanie produktów i usług dla Klientów; przyjmowanie, weryfikowanie, przetwarzanie i dostarczanie zamówień i zwrotów; fakturowanie i przetwarzanie płatności; zarządzanie limitami kredytowymi; cele związane z gwarancją, wsparciem technicznym i inne podobne cele; oraz zakładanie i utrzymywanie kont Klientów;
 • komunikacja z Klientami, w tym odpowiadanie na prośby o pomoc i informowanie ich o statusie złożonych przez nich zamówień za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu i/lub wiadomości tekstowych;
 • cele administracyjne, w tym w celu zrozumienia, w jaki sposób Klienci uzyskują dostęp do naszych witryn internetowych i korzystają z nich (tzw. analiza witryn internetowych, zob. punkt 13 poniżej w celu uzyskania dalszych informacji) oraz platform mediów społecznościowych (zob. punkt 15 poniżej w celu uzyskania dalszych informacji);
 • marketing internetowy dopasowany do zainteresowań (targetowanie; zob. punkt 12 w celu uzyskania dalszych informacji);
 • cele marketingowe i promocyjne, w tym realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub równoważnych środków elektronicznych, w celu wysyłania wiadomości i biuletynów informacyjnych, ofert specjalnych i informacji o promocjach lub kontaktowania się z Klientami w inny sposób w sprawie produktów, usług lub informacji;
 • w celu przeglądania i realizacji zamówień, historii zakupów lub sprzedaży od Dostawców; w celu wymiany informacji, w tym wskaźników wydajności, na temat towarów lub usług; w celu organizacji seminariów, imprez, szkoleń i działań marketingowych;
 • w celu umożliwienia administrowania strukturą podmiotową, zarządzania i raportowania zarządczego, administrowania kontaktami organizacyjnymi;
 • w celu aktualizowania, sprostowywania, blokowania lub usuwania danych osobowych w stosownych przypadkach; w celu zezwalania osobom, których dane dotyczą, na dostęp do ich danych osobowych i wgląd do nich; oraz
 • cele badawcze, w tym w związku z rynkowymi i branżowymi badaniami doświadczeń klienta; w celu wykorzystywania na potrzeby codziennej korespondencji (np. w wiadomościach e-mail, listach itp.); wywiązywanie się z mających zastosowanie obowiązków prawnych, w tym udzielanie odpowiedzi na nakazy sądowe; oraz umożliwienie zarządzania ryzykiem, zgodności z przepisami, funkcji prawnych i audytu.


5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na następującej podstawie prawnej:

Podstawa prawna Rodzaj przetwarzania (przykłady)

Prawnie uzasadnione interesy

Nasze prawnie uzasadnione interesy są następujące:

 • prowadzenie, promowanie i rozwijanie naszej działalności;
 • rozwój biznesu, marketing i badania rynku;
 • obsługiwanie i poznawanie naszych Klientów oraz rynku, na którym działamy.

 

 • codzienna komunikacja z Klientami, Dostawcami i innymi osobami za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu i/lub wiadomości tekstowych, w tym celu odpowiadania na zapytania oraz w celach związanych z gwarancją, wsparciem technicznym lub w innych podobnych celach;
 • zarządzanie limitami kredytowymi Klientów;
 • dostarczanie Państwu aktualnych informacji na temat spółek z grupy James Hardie;
 • współpraca spółek z grupy James Hardie w celu świadczenia usług operacyjnych, informatycznych, kadrowych, finansowych, marketingowych i z zakresu obsługi klienta na rzecz innych spółek z grupy James Hardie;
 • wspomaganie ochrony bezpieczeństwa, integralności i dostępności naszych produktów, systemów i usług;
 • badania rynku służące ulepszaniu naszych produktów i/lub usług oraz lepszemu zrozumieniu rynku;
 • organizacja seminariów, imprez, szkoleń i działań marketingowych;
 • zapobieganie nadużyciom finansowym i innej działalności przestępczej;
 • weryfikowanie dokładności danych na Państwa temat, które znajdują się w naszym posiadaniu, i lepsze Państwa zrozumienie; spełnianie Państwa żądań wynikających z praw przysługujących Państwu na mocy RODO;
 • przetwarzanie otrzymanych od Państwa danych o Państwa klientach w celach, w jakich nam Państwo te dane przekazują oraz jako zapis sprzedaży i dostaw;
 • realizacja dostaw na rzecz Państwa i Państwa klientów;
 • umożliwienie administrowania strukturą podmiotową, zarządzania i raportowania zarządczego, administrowania kontaktami organizacyjnymi;
 • podejmowanie w stosunku do Państwa działań marketingowych, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub równoważnych środków elektronicznych, wysyłanie aktualności i biuletynów informacyjnych, ofert specjalnych i informacji o promocjach lub kontaktowanie się w inny sposób w sprawie produktów, usług lub informacji;
 • łączenie produktów, usług, systemów, baz danych i przedsiębiorstw przez spółki z grupy James Hardie w celu zapewnienia ciągłości działalności i prowadzenia centralnej i skutecznej administracji – może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy dane znajdujące się w systemie marketingowym lub systemie CRM jednej ze spółek z grupy James Hardie, takiej jak Fermacell GmbH, są łączone i/lub migrowane do systemu marketingowego lub systemu CRM innej spółki z grupy James Hardie, takiej jak James Hardie Europe B.V.;
 • zapewnienie naszym klientom i użytkownikom naszych witryn internetowych narzędzi cyfrowych lub funkcji;
 • profilowanie i analiza statystyczna – możemy na przykład łączyć różne kategorie danych osobowych, które zbieramy o Państwu online lub poprzez zakup naszych towarów;
 • przeglądanie przez Państwa naszej witryny internetowej – możemy używać niektórych plików cookie;
 • odwiedzanie przez Państwa naszych platform społecznościowych – abyśmy mogli być z Państwem w kontakcie;
 • w pewnych okolicznościach wykorzystywanie Państwa zdjęć, nagrań wideo lub danych uwierzytelniających;
 • dochodzenie lub obrona roszczeń.

Wykonanie umowy

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy jest to dla nas konieczne:

 • w celu zawarcia z Państwem umowy, jej wykonania lub podjęcia przez nas niezbędnych kroków w celu zawarcia z Państwem umowy lub jej wykonania;
 • w celu dostarczenia Państwu produktów lub wykonania usług na Państwa rzecz; lub
 • na potrzeby rozmów, jakie prowadzą Państwo z nami na temat nowych produktów lub usług.

 

 • realizacja dostaw na rzecz Państwa i Państwa klientów;
 • zakładanie i prowadzenie kont klientów; przyjmowanie, weryfikowanie, przetwarzanie i dostarczanie zamówień i zwrotów; fakturowanie i przetwarzanie płatności;
 • składanie zamówień i zarządzanie nimi u Dostawców, przetwarzanie faktur i dokonywanie płatności, wymiana informacji, w tym wskaźników wydajności, na temat towarów lub usług;
 • codzienna komunikacja z Klientami i Dostawcami za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu i/lub wiadomości tekstowych, w tym odpowiadanie na zapytania oraz w celach związanych z gwarancją, wsparciem technicznym lub w innych podobnych celach;
 • udział w konkursie online lub w akcji promocyjnej – w celu zarządzania konkursem lub promocją i powiadamiania zwycięzców;
 • dochodzenie lub obrona roszczeń.

Wypełnianie obowiązków prawnych

W przypadku gdy mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić Państwa dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub spełnienia żądań urzędników państwowych lub organów ścigania.

 

 • spełnianie wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa lub zapobieganie nielegalnej działalności;
 • możliwość zidentyfikowania Państwa w przypadku kontaktu z Państwa strony;
 • sprawdzenie dokładności danych, które posiadamy na Państwa temat;
 • wywiązanie się z nałożonych na nas przez prawo zobowiązań w zakresie przejrzystości.

Zgoda

Jeżeli podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi Państwa zgoda, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami za pomocą danych znajdujących się na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli cofną Państwo swoją zgodę, wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych przed jej cofnięciem pozostanie zgodne z prawem.

 

 • podejmowanie w stosunku do Państwa działań marketingowych, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub równoważnych środków elektronicznych, wysyłanie aktualności i biuletynów informacyjnych, ofert specjalnych i informacji o promocjach lub kontaktowanie się w inny sposób w sprawie produktów, usług lub informacji, ale tylko wtedy, gdy nie opieramy się na innej podstawie prawnej, takiej jak prawnie uzasadniony interes;
 • udzielenie nam pozwolenia na wykorzystywanie Państwa zdjęć lub nagrań wideo lub przekazanie nam Państwa danych uwierzytelniających, które chcielibyśmy wykorzystać do celów biznesowych.

6. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, przekazane przez Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • Upoważnione osoby pracujące dla nas lub w naszym imieniu (np. osoby pracujące na stanowiskach operacyjnych, informatycznych, kadrowych, finansowych, marketingowych i związanych z obsługą klienta);
 • Agenci, usługodawcy i doradcy, z którymi współpracujemy (np. spółki z grupy James Hardie oraz zewnętrzni dostawcy i doradcy świadczący usługi w zakresie marketingu, obsługi klienta, transportu, przechowywania danych osobowych, tworzenia kopii zapasowych i analiz, tworzenia aplikacji, kart płatniczych i kredytowych, zaopatrzenia i weryfikacji zgodności);
 • Nasi partnerzy, aby zaoferować Państwu wspólne produkty i usługi w związku z naszymi produktami i usługami lub gdy tacy partnerzy sponsorują nasze imprezy i konferencje lub w nich uczestniczą;
 • Inne upoważnione osoby trzecie w związku z potencjalną sprzedażą, zbyciem lub przeniesieniem własności spółki lub spółek z grupy James Hardie (w tym wszelkich udziałów w spółce) lub z dowolnym połączeniem jej produktów, usług, aktywów, podmiotów stowarzyszonych i/lub przedsiębiorstw;
 • Osoby trzecie, aby egzekwować nasze warunki, umowy, polityki lub zasady, aby pomóc chronić bezpieczeństwo, integralność i dostępność naszych produktów, systemów i usług, aby egzekwować lub chronić prawa i własność spółki z grupy James Hardie (w tym własność intelektualną), aby spełnić wymogi prawne lub w innych przypadkach, gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest wymagane przez prawo (w tym w odpowiedzi na zgodne z prawem wezwanie do sądu lub inne żądanie organów ścigania);
 • Organy ścigania lub organy rządowe, w przypadku gdy jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

Jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym członkom grupy James Hardie i przez nich przetwarzane, w tym między innymi przez podmioty wymienione w punkcie 18. Może to mieć miejsce na przykład:

 • w ramach współpracy spółek z grupy James Hardie w celu świadczenia usług operacyjnych, informatycznych, kadrowych, finansowych, marketingowych i z zakresu obsługi klienta na rzecz innych spółek z grupy James Hardie;
 • aby pomóc chronić bezpieczeństwo, integralność i dostępność naszych produktów, systemów i usług;
 • gdy różne spółki z grupy James Hardie wspólnie opracowują produkty i usługi; oraz
 • gdy spółki z grupy James Hardie łączą produkty, usługi, systemy, bazy danych i przedsiębiorstwa – może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy dane znajdujące się w systemie marketingowym lub systemie CRM jednej ze spółek z grupy James Hardie są łączone i/lub migrowane do systemu marketingowego lub systemu CRM innej spółki z grupy James Hardie.

Jeżeli pozostali członkowie grupy James Hardie lub takie osoby trzecie działają jako „podmioty przetwarzające dane”, wykonują oni swoje zadania w imieniu administratora danych i na jego polecenie w wyżej wymienionych celach.


7. Międzynarodowe przekazywanie danych

W ramach udostępniania danych innym członkom grupy James Hardie lub osobom trzecim może się zdarzyć, że Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w jurysdykcji poza Europą. Jeżeli w tych jurysdykcjach nie zapewnia się odpowiedniego stopnia ochrony (stwierdzonego przez Komisję Europejską, art. 45 RODO), przed przekazaniem zapewniamy, że przekazanie danych odbywa się z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, na przykład poprzez certyfikację własną odbiorcy na zgodność z wymaganiami dotyczącymi Tarczy Prywatności UE-USA (tylko dla odbiorców z USA), albo poprzez zawarcie z odbiorcą tzw. standardowych unijnych klauzul ochrony danych.

Mają Państwo prawo otrzymać informację o odbiorcach z państw trzecich oraz egzemplarza specjalnie uzgodnionych przepisów zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 16.

 

8. Bezpieczeństwo Państwa danych

W celu ochrony prywatności danych osobowych utrzymujemy zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne. Na bieżąco aktualizujemy i testujemy naszą technologię zabezpieczeń. Zasadniczo staramy się ograniczyć dostęp do Państwa danych osobowych do osób pracujących dla spółek z grupy James Hardie, które muszą znać te informacje, i zawsze postępować zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponadto szkolimy osoby pracujące dla nas w zakresie znaczenia poufności oraz zachowania prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do podjęcia odpowiednich środków dyscyplinarnych w celu wyegzekwowania odpowiedzialności za ochronę prywatności u naszych pracowników.

Prosimy jednak pamiętać, że pomimo naszych wysiłków żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani niemożliwe do pokonania. Nie możemy zagwarantować ani nie gwarantujemy, że przesyłane nam informacje pozostaną bezpieczne, ani nie gwarantujemy, że nikt nie uzyska do nich dostępu, że nie zostaną ujawnione, zmodyfikowane, zniszczone lub wykorzystane w sposób niedozwolony.

Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym Państwa drogą elektroniczną, aby mogli Państwo wykonać odpowiednie działania ochronne. Możemy również zamieścić w naszej witrynie internetowej powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa. W zależności od miejsca zamieszkania mogą Państwo mieć prawo do otrzymania pisemnego powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa.


9. Przechowywanie i zatrzymywanie danych

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane w różnych zasobach, w tym między innymi w naszych systemach CRM i ERP, klientach poczty elektronicznej, serwerach James Hardie oraz na serwerach usług (opartych na chmurze), z których firma James Hardie korzysta, zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Australii i krajach Unii Europejskiej. Tam, gdzie jest to możliwe, będziemy starali się szyfrować Państwa dane osobowe podczas ich przechowywania i przesyłania.

O ile nie jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo lub przepisy (dotyczące w szczególności okresów zatrzymywania danych), firma James Hardie dokłada wszelkich starań, aby zatrzymywać Państwa dane osobowe wyłącznie tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Będziemy również zatrzymywać i wykorzystywać Państwa dane tak długo, jak długo będzie to konieczne na potrzeby rozstrzygania sporów i/lub egzekwowania naszych praw i umów. Zatrzymujemy informacje o istniejących, byłych i potencjalnych klientach i sprzedawcach tak długo, jak długo konto jest aktywne, a następnie przez okres podlegający ustawowym okresom zatrzymywania danych. Dane nieumożliwiające identyfikacji danej osoby i dane zbiorcze mogą być przechowywane przez czas nieokreślony. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej polityce zatrzymywania danych, która jest dostępna na żądanie.

10. Prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania, a także inne prawa osoby, której dane dotyczą

Ogólne rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych i przepisy prawne innych państw dotyczące prywatności przewidują pewne prawa dla osób, których dane dotyczą.

Prawo dostępu i prawo do sprostowania: mają Państwo prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, w których posiadaniu może być firma James Hardie, a także zażądać skorygowania wszelkich nieprawidłowych danych, które Państwa dotyczą.

Prawo do usunięcia danych: jeżeli spełnione są wymogi prawne, mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych osobowych, które podlegają ustawowemu okresowi zatrzymania lub które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi: mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych, w szczególności w kraju Państwa zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące prawo.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w określonych przypadkach.

Przenoszenie danych: jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest dla nas Państwa zgoda lub fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, oraz że dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymania wszystkich danych osobowych, które przekazali Państwo firmie James Hardie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także do zażądania od nas przesłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu: jeżeli podstawą przetwarzania przez nas danych jest prawnie uzasadniony interes, wówczas mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, a my musimy przerwać takie przetwarzanie, chyba że możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy musimy przetwarzać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zazwyczaj gdy podstawą prawną przetwarzania jest dla nas prawnie uzasadniony interes, uważamy, że możemy wykazać takie ważne prawnie uzasadnione podstawy, niemniej każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Mają Państwo również prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w punkcie „Informacje dotyczące Państwa prawa do sprzeciwu”.

Prawo do cofnięcia zgody: jeżeli podstawą przetwarzania przez nas danych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dotyczy to w szczególności plików cookie – w naszej witrynie internetowej wdrożyliśmy funkcje wspierające ten proces.


11. Czy są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych?

Mogą Państwo kontaktować się z nami bez podawania nam jakichkolwiek danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje lub usługi mogą być niedostępne.


12. Pliki cookie (dotyczy wyłącznie użytkowników naszej witryny internetowej)

Pliki cookie. Ta witryna używa plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które witryna internetowa może umieścić na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania przez niego witryny lub strony, na przykład w celu zapewnienia funkcjonalności ustawień językowych, pomocy w analizie wydajności witryny i polecania treści odpowiednich dla danej wizyty. Pliki cookie są zapisywane w przeglądarce. Plik cookie pomoże danej witrynie internetowej lub innej witrynie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika przy jego następnej wizycie. Większość plików cookie nie gromadzi informacji identyfikujących użytkownika jako osobę (danych osobowych), jedynie bardziej ogólne informacje, takie jak sposób, w jaki odwiedzający docierają do naszej witryny internetowej i z niej korzystają. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do tworzenia profilu aktywności odwiedzającego w Internecie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 13.

Informacje na temat typów i kategorii używanych przez nas plików cookie oraz sposobu, w jaki można zarządzać korzystaniem z plików cookie poprzez ich wyłączenie, odrzucenie lub usunięcie, można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie. Mogą Państwo również kliknąć przycisk Ustawienia plików cookie znajdujący się poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Znaczniki. W niniejszej witrynie internetowej mogą być używane znaczniki. Znacznik to ogólna nazwa elementów kodu znajdujących się w naszych witrynach internetowych. Większość znaczników opisuje po prostu zawartość strony, ale niektóre typy znaczników zawierają elementy programowe lub wstrzykują dynamiczną zawartość, taką jak pliki wideo lub audio na stronę. Niektóre znaczniki, w szczególności te, które dodają zawartość lub funkcjonalność ze źródeł zewnętrznych względem domeny użytkownika, mogą wiązać się z zagrożeniami dla prywatności, które wymagają oceny i zarządzania. Są to znaczniki innych firm i w większości przypadków stanowią wartość dodaną dla Państwa witryny internetowej. Należy jednak zdawać sobie z tego sprawę, aby móc skupić się na tych obszarach, w których występuje większe ryzyko. Większość plików cookie znajdujących się w naszych witrynach internetowych będzie umieszczana za pomocą tych znaczników, ale niektóre znaczniki mogą również zbierać dane o użytkowniku bez użycia plików cookie.

 

Ustawienia plików cookie

13. Analiza witryny internetowej (dotyczy wyłącznie użytkowników naszej witryny internetowej)

Analizę internetową wykorzystujemy do pomiaru aktywności witryn internetowych i określenia tych obszarów witryn, które są najczęściej odwiedzane, zwiększając tym samym widoczność naszych treści. W tym celu używamy narzędzia Google Analytics, które jest dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Narzędzia Google Analytics używamy z dodatkową funkcją oferowaną przez Google, służącą anonimizacji adresów IP. Funkcja ta powoduje, że Google zapisuje skrócone adresy IP. Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu lub przetwarzaniu danych, które go dotyczą, korzystając z poniższego łącza w celu pobrania i zainstalowania wtyczki do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Google Analytics używa plików cookie. Google mieści się poza EOG, ale posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAAI).


14. Łącza do innych witryn internetowych (dotyczy wyłącznie użytkowników naszej witryny internetowej)

Dla Państwa wygody nasze witryny mogą zawierać łącza do innych witryn, które nie są z nami powiązane. Skorzystanie z takiego łącza powoduje opuszczenie naszej witryny internetowej. Nie kontrolujemy takich innych witryn. Witryny te mają swoje własne zasady i praktyki dotyczące prywatności online, a my nie odpowiadamy za praktyki dotyczące prywatności ani za treści znajdujące się w takich niepowiązanych witrynach. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się podać niepowiązanym witrynom internetowym osób trzecich, nie są objęte niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Możemy wyświetlać reklamy osób trzecich. Taki reklamodawca może również poprosić użytkownika o podanie danych osobowych. Nie odpowiadamy za zasady ochrony prywatności reklamodawców w naszych witrynach internetowych, zachęcamy jednak naszych partnerów i reklamodawców do przyjęcia zasad ochrony prywatności zgodnych z lokalnymi wymogami prawnymi.


15. Portale społecznościowe i inne platformy (dotyczy wyłącznie użytkowników naszych witryn internetowych)

Mogą Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych. Mogą Państwo również zdecydować się na połączenie swojego konta w naszej firmie z portalami społecznościowymi innych firm. Jeżeli łączą Państwo swoje konto lub kontaktują się Państwo z nami na portalach społecznościowych innych firm lub za ich pośrednictwem, mogą Państwo umożliwić nam stały dostęp do pewnych informacji znajdujących się na Państwa koncie w serwisie społecznościowym (np. imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, płeć, urodziny, Państwa posty lub „polubienia”).

W przypadku zamieszczania informacji podczas interakcji z naszymi witrynami za pośrednictwem portali społecznościowych informacje te mogą zostać upublicznione w Internecie w zależności od Państwa ustawień prywatności. Mogą Państwo kontrolować, jakie informacje są udostępniane, za pomocą ustawień prywatności dostępnych w niektórych portalach społecznościowych. Więcej informacji o tym, jak dostosować ustawienia prywatności, i o sposobie przetwarzania danych osobowych przez witryny portali społecznościowych innych firm można znaleźć w ich przewodnikach dotyczących ochrony prywatności, informacjach o ochronie prywatności i regulaminach korzystania z nich.

 

16. Biuro ds. Ochrony Prywatności i Danych oraz inspektorzy ochrony danych

Firma James Hardie utworzyła Biuro ds. Ochrony Prywatności i Danych, w którego skład wchodzą eksperci ds. ochrony danych z USA, Unii Europejskiej i Australii. Ponadto firma James Hardie powołała w Niemczech inspektora ochrony danych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub w przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia Państwa prawa do prywatności, prosimy o kontakt:

Biuro ds. prywatności i ochrony danych.

Inspektor ochrony danych w Niemczech

Europa (ogólnie)

Niemcy (tylko)

Do wiadomości: Biuro ds. prywatności i ochrony danych

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg,

Niemcy

Dpo@jameshardie.com

 

Do wiadomości: Inspektor ochrony danych

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg

Niemcy

datenschutz-fermacell@jameshardie.com

 

17. Wersja

Bieżącą wersję niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności opracowano dnia 17 lipca 2018 r. i zastępuje ona Oświadczenie o ochronie prywatności z dnia 10 kwietnia 2018 r. Możemy od czasu do czasu zmieniać treść niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Nową wersję Oświadczenia o ochronie prywatności udostępnimy w naszych witrynach internetowych. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w naszych zasadach, poinformujemy Państwa o tym zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. O zmianach zostaną wcześniej poinformowani nasi obecni klienci i dostawcy, jak również zarejestrowani użytkownicy naszej witryny internetowej.


18. Podmioty

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wymienionych poniżej podmiotów należących do grupy James Hardie, które przetwarzają Państwa dane osobowe. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma również zastosowanie do wszelkich podmiotów, które nie znajdują się na liście, w zakresie, w jakim to Oświadczenie o ochronie prywatności powołuje się jako obowiązujące.

Nazwa podmiotu

Adres

XI (DL) Holdings GmbH

Niemcy, Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg

Fermacell GmbH

Niemcy, Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg

Fermacell SAS 

Francja, 30 Rue de l'Industrie, 92500 Rueil-Malmaison

Fermacell B.V.

Holandia, Loonsewaard 20, 6606 KG Niftrik

Fermacell Spain S.L.U. 

Hiszpania, Barrio La Estración s/n, 39719 Oreja-Kantabria

Fels Recycling GmbH

Niemcy, Westrampe 6, 38442 Wolfsburg

Fermacell Schraplau GmbH 

Niemcy, Bahnhofstrasse 1, 06279 Schraplau

James Hardie Insurance Limited

Irlandia, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

James Hardie Holdings Ltd. 

Irlandia, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

James Hardie Europe B.V. 

Holandia, Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam

James Hardie Building Products Ltd.

Wielka Brytania, One Fleet Place, London EC4M 7WS

James Hardie Batiment SAS 

Francja, 6 Place de la Madeleine, 75008 Paris

James Hardie Bauprodukte GmbH

Niemcy, Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt am Main

James Hardie Building Products Inc.

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

JH Research LLC

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

CGC Products LLC 

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

James Hardie Insurance Limited

Irlandia, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

Informacje dotyczące Państwa prawa do sprzeciwu

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Prosimy wziąć pod uwagę, że z przyczyn organizacyjnych Państwa sprzeciw może nakładać się na wykorzystanie Państwa danych w ramach prowadzonej już kampanii.

 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 
Sprzeciw może być zgłoszony nieformalnie. Sprzeciw prosimy kierować na adres:

Biuro ds. ochrony prywatności i danych

Inspektor ochrony danych – Niemcy

Europa (ogólnie)

Niemcy (wyłącznie)

Adresat: Privacy and Data Protection Office
Düsseldorfer Landstraße 395,47259 Duisburg
Niemcy
Dpo@jameshardie.com

Adresat: Data Protection Officer
Düsseldorfer Landstraße 395,47259 Duisburg
Niemcy
datenschutz-fermacell@jameshardie.com

Zpráva